Wat is de Belgische Politiesportbond (BPSB)?

BPSB

De Belgische Politie Sportbond bestaat sinds 1938.

Heden zijn er twee vleugels: een Franstalige (FSPB absl) en een Nederlandstalige (BPSB vzw) die samen werken onder een Nationale Raad (Koepel).

In deze Raad zetelen 8 leden: vier vertegenwoordigers van iedere vleugel. De samenwerking tussen beide vleugels wordt geregeld door een protocol.

Met hun officiële statuten en hun aantal leden vertegenwoordigen de NBPSB vzw en FSFPB asbl ontegensprekelijk de Belgische sportieve politiewereld.

De NBPSB vzw telt actueel meer dan 3000 leden verspreid over een 55-tal clubs.

De verschillende sportdisciplines worden beheerd door een technische commissie of bij ontstentenis door de sportsecretaris.

Alle personeelsleden van de Federale en lokale politiediensten kunnen aan de activiteiten van de BPSB deelnemen. Zij kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij een sportclub of zich informeren op het NBPSB vzw secretariaat.

Zoals bij elke vzw wordt de leiding van de BPSB waargenomen door een Raad van Beheer voor een termijn van vier jaar.

Doel van de BPSB

De Belgische Politie Sport Bond - BPSB - is een omnisportbond die tot doel heeft de sport in het politiemidden te promoten in het ganse land.

Dit geschiedt door het inrichten van en deelnemen aan clubwedstrijden, provinciale, regionale en nationale kampioenschappen, internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

De eerste politieman die zich nationaal in België onderscheidde was Leon Vandertaelen van de politie Sint-Gillis-Brussel. Hij verbeterde in 1908 het Belgische uurrecord (atletiek).

Het gemeentebestuur van Elsene organiseerde crossen voor de politiemensen op het militaire oefenplein te Elsene.

Oprichting

De Belgische politiesportbond werd in juni 1938 opgericht tijdens het congres van het Nationaal Syndicaat van de politie te Oostende. Hoofdcommissaris M. Seys (politie Oostende) werd de eerste voorzitter en M. Feys (politie Oostende) werd de eerste secretaris.

Spijtig genoeg zetten de oorlogsjaren een domper op de ontwikkeling van onze jonge vereniging. Onze voorzitter werd aangehouden en keerde nooit terug uit de concentratiekampen.

Hoofdcommissaris M. Vanderputten (politie Brussel) volgde hem op met de zware opdracht om een nieuwe impuls te geven aan de politiesport.

Bloei van de BPSB

Het was onze voorzitter Vanderputten niet gegund lang het roer in handen te houden en te genieten van de groeiende bloei van zijn organisatie.

Hij overleed op 14-03-1952 en werd opgevolgd door Alfred Denneweth, voorzitter van de Koninklijke Sportkring van de politie Sint-Gillis-Brussel. In dat jaar bekwam hij voor de BPSB "de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning".

In de loop van de volgende jaren liet ons land zich niet onbetuigd op organisatorisch en sportief vlak. In 1953 richtten wij het eerste EK basketbal in. Ons team behaalde de Europese titel. In 1961 werd onze voetbalploeg Europees kampioen te Kopenhagen.

Op het vlak van de atletiek waren het roemrijke jaren met Roger Moens, Gaston Roelants en vele anderen.

In 1954 sloot onze bond aan bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

We werden tevens lid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Organisatorisch werd door de oprichting van technische commissies gestreefd naar een betere coördinatie van de verschillende sportdisciplines.

Op 24 april 1972 overleed M. Denneweth. Hij werd voor een korte tijd opgevolgd door commissaris De Sloover (politie Brussel).

Op 4 maart 1973 werd de toenmalige secretaris-generaal Willy Baugniet tot nieuwe voorzitter verkozen.

Federalisering

Door de federalisering van België en de ministeriële besluiten van 02-03-1977 en 22-12-1977 ontstonden respectievelijk beide autonome vleugels:

  • De Belgische politiesportbond- Nederlandstalige vleugel vzw (NBPSB vzw)
  • La fédération sportive francophone de la police belge asbl (FSFPB asbl).

Na deze hervorming volgden enkele moeilijke jaren waarin beide vleugels opnieuw hun weg moesten zoeken.

Commissaris Gilbert Duinslaeger (politie Antwerpen) werd in 1978 de eerste voorzitter van de Nederlandstalige vleugel. In 1979 werd commissaris Albert Maho (politie Ukkel) op zijn beurt de eerste voorzitter van de Franstalige vleugel.

Op federaal vlak was er nood aan een bijkomend bestuursorgaan. Op 17-02-1979 werd tussen de beide vleugels de koepel opgericht. Gilbert Duinslaeger werd de eerste voorzitter, A. Maho de eerste ondervoorzitter van de koepel.

De Nederlandstalige vleugel startte met de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift "De sportieve politieman".

Voorloper van de geïntegreerde politie

De Nederlandstalige vleugel besliste kort na zijn oprichting (algemene vergadering Aalst ) de rangen te openen voor de rijkswachters. Dit bevorderde de gunstige ontwikkeling van de sportactiviteiten van de BPSB. Het ledenaantal steeg aanzienlijk.

De Nederlandstalige vleugel was met haar leden en clubs uit de gemeentepolitie, de gerechtelijke politie bij de parketten en de rijkswacht een vernieuwer en een sportieve voorloper van de huidige geïntegreerde politie.

Deze verdienste was vooral toe te schrijven aan de voorzitter Gilbert Duinslaeger.

Deze sterke evolutie leidde tot belangrijke wijzigingen in het dagelijks beheer van onze sportbond. De centralisatie van onze administratie, het ledenbestand, de verzekeringen, het archief en het materiaalbeheer werd meer en meer noodzakelijk.

Ons sporthuis

De BPSB startte op 01-02-1985 met de huur van de eerste verdieping van een oude patriciërswoning in de Louisalei te Antwerpen-Hoboken. Een kantoor, vergaderzaal en archief werden ingericht. Later verhuisde onze federatie naar een modernere en meer functionele locatie in de Heistraat 234 te Wilrijk.

Op 12-02-1987 nam voorzitter Duinslaeger na 10 jaar ontslag. Hij overleed op 11-09-2007.

Recente geschiedenis

Vanaf 23-01-1988 nam onze nieuwe voorzitter Frans Van Cauwenbergh (korpschef politie Landen) het roer in handen.

Zijn praktische zin en sociale instelling gepaard met zijn ervaring als topatleet vormden de waarborg voor een gelukkige toekomst van onze sportbond. Onder zijn leiding werden door de Nederlandstalige vleugel in Antwerpen de Europese politiekampioenschappen wielrennen en basketbal georganiseerd.

Na zijn ontslag in 1998 werd hoofdcommissaris Frank Mulleners (korpschef politie Genk) de nieuwe voorzitter.

Sinds 2000 neemt hoofdcommissaris Luc Smeyers (korpschef lokale politie Neteland) het voorzitterschap van de BPSB en de NBPSB vzw waar. Hij werd in 2004 op het USPE congres te Warschau verkozen als lid van het uitvoerend bestuur van de USPE.

Op het USPE congres te Parijs – september 2008 werd onze voorzitter Luc Smeyers voor een periode van vier jaar verkozen tot voorzitter van de USPE.

Op dit ogenblik is commissaris Pascal Delylle (lokale politie Moeskroen) voorzitter van de Franstalige vleugel.

Na de ingrijpende politiehervorming (2001) zoekt onze sportbond nieuwe wegen om onze doelstellingen te verwezenlijken. Wij willen de lichamelijke en geestelijke paraatheid van de politiemensen versterken door de organisatie en de aanmoediging van sportieve vrijetijdsbesteding. Bovendien wensen we de samenhorigheid tussen de verschillende politiemensen door sportbeoefening te bevorderen.

Onze sportbond neemt deel aan de Europese politiekampioenschappen, organiseert Belgische kampioenschappen, vriendschappelijke ontmoetingen, tornooien en regelmatigheidcriteria in veldlopen, schieten, wielertoerisme, mountainbiken en hengelen.

Op 1 januari 2004 verhuisde de bondszetel naar de residentie van de Federale Politie, Boomsesteenweg 180 te 2610 Antwerpen-Wilrijk.

Sinds 2006 beschikken wij over een website en een eigen e-mailadres info@bpsb.be.

Sinds 1 januari 2008 is de BPSB – Nederlandstalige vleugel vzw terug erkend als Vlaamse sportfederatie.

Onze nationale voorzitter, hoofdcommissaris Luc Smeyers, werd op het Europees congres te Parijs in 2008 met ruime meerderheid door de 40 Europese lidstaten verkozen als voorzitter van de Europese politiesportbond (USPE). Voor het eerst werd een Belg verkozen om deze belangrijke functie te bekleden.

De Belgische politiesportbond organiseerde van 22 t/m 24 oktober 2010 het 34ste congres van de Europese politiesportbond (USPE) in Antwerpen. Wij verwelkomden bijna 200 gasten uit 40 Europese landen op dit tweejaarlijks evenement.