FAQ

Terug naar FAQ

Sportverzekering | Welke waarborgen zijn gedekt door onze polis?

Burgerlijke aansprakelijkheid:

  • Lichamelijke schade (per schadegeval): € 5.000.000
  • Materiele schade (per schadegeval): € 620.000

Behandelingskosten en begrafeniskosten:

  • Behandelingskosten van de in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 100% van het tarief.
  • Tandprothese: max. € 600 per ongeval en max € 150 per tand.
  • Vervoerkosten van het slachtoffer zoals voorzien bij een arbeidsongeval.
  • Begrafeniskosten tot € 620 voor leden ouder dan 5 jaar.
  • Vergoeding in geval van overlijden van 5 jaar of ouder van € 8.500.
  • Bestendige invaliditeit tot en met 65 jaar van € 35.000.
  • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval voor zover er een werkelijk verlies van inkomen is en geen uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid per slachtoffer tot en met 65 jaar: € 30,00 per dag.

Rechtsbijstand

ETHIAS waarborgt de strafrechtelijke verdediging van een verzekerde tot € 12.500 per schadegeval ( de betaling van alle honoraria en kosten voor onderzoeken, expertises, advocaat en procedure om vergoeding te verkrijgen). Het burgerlijk verhaal is ook tot eenzelfde bedrag mogelijk evenals het verhaal tegen een onvermogende derde.

Contractuele aansprakelijkheid

Voor schade aan gebouwen in België in gebruik genomen voor de verzekerde activiteiten met uitzondering van deze waarvan men eigenaar, enige huurder of gebruiker is. Alleen de ruimte die ter beschikking gesteld is.
Voor schade aan het materiaal: Welke zich bevindt in de verzekerde gebouwen, bv. een basketbalring!
De waarborg is maximum € 12.500 per schadegeval.

Speciale verzekering wielerwedstrijden

De wielerwedstrijd moet aangevraagd worden bij de gemeente en Ethias!
De verzekering telt voor de organisator, de signaalgevers, de deelnemende renners, de gemachtigden om de wedstrijd te vergezellen of die een functie vervullen met betrekking tot de wedstrijd.
Lichamelijke schade € 12.394,676 per schadeval aangepast aan de huidige index.
Materiële schade 61.733,81€ per schadegeval aangepast aan de huidige index.

Aandacht:

Schade aan kledij, brillen, fietsen, hengelstokken, wapens en sportmateriaal wordt niet verzekerd! Uitgezonderd kledij en brillen van medewerkers en scheidsrechters.